Thursday, July 19, 2012

Iculo 116 - Lizalis' idinga laKhoLizalis' idinga laKho, 
Thixo nKosi yenyaniso!
Zonk' iintlanga, zonk' izizwe, 
Ma zizuze usindiso. 

Amadolo kweli lizwe, 
Ma kagobe phambi kwaKho;
Zide zithi zonk' iilwimi, 
Ziluxel' udumo lwaKho.

Law'la, law'la, nKosi, Yesu!
Koza ngaWe ukonwaba; 
Ngeziphithi-phithi zethu, 
Yonakele imihlaba. 

Bona izwe lakowethu, 
uxolel' izoono zalo; 
Ungathob' ingqumbo yaKho, 
Luze luf' usapho lwalo.

Yaala, nKosi, singadeli
Iimfundiso zezwi laKho; 
Uze usivuselele, 
Sive inyaniso yaKho.

5 comments:

Bantsijang said...

Another English translation of the hymn “Lizalis’ idinga lakho”

Posted February 1, 2013 by kairossouthernafrica in Uncategorized. 1 Comment


Kindly tranlated by Dr Ben Khumalo-Seegelken

For a reflection about the life and work of Rev Tiyo Soga, please see Archbishop Thabo Makgoba’s blog on http://archbishop.anglicanchurchsa.org/search/label/Tiyo%20SogaLizalis’ idinga lakho, (Fullfil/realise your promise)

Thixo Nkosi yenyaniso! (Lord, truthful God)

Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe, (each clan and every nation)

Ma zizuze usindiso. (should attain salvation)Amadolo kweli lizwe, (Every knee in this land)

Ma kagobe phambi kwakho; (should bow before you)

Zide zithi zonk’ iilwimi, (until every tongue)

Ziluxel’ udumo lwakho. (proclaims your glory)Law’la, law’la, Nkosi, Yesu! (Reign, rule, Lord Jesus!)

Koza ngawe ukonwaba; (through you shall joy and happiness come)

Ngeziphithi-phithi zethu, (owing to our squabbles)

Yonakele imihlaba. (havock has come over countries)Bona izwe lakowethu, (Behold the land of ours)

uxolel’ izoono zalo; (treat its wrongs mercifully)

Ungathob’ ingqumbo yakho, (do not send your wrath)

Luze luf’ usapho lwalo. (lest your children perish)Yaala, Nkosi, singadeli (Forbid, Lord, that we dare forsake)

Iimfundiso zezwi lakho; (the teachings of your Word)

Uze usivuselele, (till you revive us)

Sive inyaniso yakho. (that we obey your truth)

Bantsijang said...

Another English translation of the hymn “Lizalis’ idinga lakho”

Posted February 1, 2013 by kairossouthernafrica in Uncategorized. 1 Comment


Kindly tranlated by Dr Ben Khumalo-Seegelken

For a reflection about the life and work of Rev Tiyo Soga, please see Archbishop Thabo Makgoba’s blog on http://archbishop.anglicanchurchsa.org/search/label/Tiyo%20SogaLizalis’ idinga lakho, (Fullfil/realise your promise)

Thixo Nkosi yenyaniso! (Lord, truthful God)

Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe, (each clan and every nation)

Ma zizuze usindiso. (should attain salvation)Amadolo kweli lizwe, (Every knee in this land)

Ma kagobe phambi kwakho; (should bow before you)

Zide zithi zonk’ iilwimi, (until every tongue)

Ziluxel’ udumo lwakho. (proclaims your glory)Law’la, law’la, Nkosi, Yesu! (Reign, rule, Lord Jesus!)

Koza ngawe ukonwaba; (through you shall joy and happiness come)

Ngeziphithi-phithi zethu, (owing to our squabbles)

Yonakele imihlaba. (havock has come over countries)Bona izwe lakowethu, (Behold the land of ours)

uxolel’ izoono zalo; (treat its wrongs mercifully)

Ungathob’ ingqumbo yakho, (do not send your wrath)

Luze luf’ usapho lwalo. (lest your children perish)Yaala, Nkosi, singadeli (Forbid, Lord, that we dare forsake)

Iimfundiso zezwi lakho; (the teachings of your Word)

Uze usivuselele, (till you revive us)

Sive inyaniso yakho. (that we obey your truth)

Phiriza said...

@Bantsijang, thank you for the translations...

Unknown said...

Wow I really like this hymn

Unknown said...

The hymn revived me & I really miss my mum. God bless